Oroscopo palermitano segno per segno del nuovo anno 2015

Articolo pubblicato il 1 gennaio 2015 sul sito mondopalermo

Chi cosa rici l’Oroscopo 2015, amici di l’Ariete, ru Toro, ri Gemelli, ru Cancro, ru Leone e ra Vergine, ra Bilancia, ru Scorpione, ru Sagittario e ru Capricorno, i l’Acquario e ri Pesci? E quali su i signa chi avranno chiù furtuna nu prossimu annu? Ecco a voi i previsioni signu pi signu, tuttu rigorosamente in palermitanu. BUON DIVERIMENTO! 😉

Oroscopo 2015 dell’Ariete:

Inizia bonu stu annu pì l’Ariete: Gennaio, Febbraiu e Marzu su ì misi chiu’ forti. Per quanto riguarda l’amuri, ì coppie consolidate ponnu fari un passu impurtanti e maritarisi. Un vi imponete, picchì chistu è un annu r’oru, bisogna puittari avanti sulu i cosi “possibli”. U’ travagghiu e i situaziuoni ca nasceru n’to 2014, sarannu impurtanti puru ‘no 2015. A’ secunna parti rì l’annu sarà menu fondamentali, quindi na’ prima parti iucativi ì carti bonu.  Pì quantu riguarda ì picciuli, ci può essiri qualchi difficoltà all’inizio rì l’anno.

Oroscopo 2015 del Toro:

Pu’ Toro chistu fu un annu ì riflessione pì quantu riguarda ì picciuli. Fu un anno muoittu. Sulu u’ misi rì Dicembre accuminciò a dari qualchi risposta, l’andamento ‘no 2015 accumincia a essere megghiceddu da Agosto, picchì prima ci su conti in sospeso e camurrìe ì sistimari. Sarà un anno ca accumincia anticchia sutta tono pì poi arripighiarisi e aviri una secunna parti chiu’ tranquilla e soddisfacente. Accura ai picciuli.
Oroscopo 2015 dei Gemelli:

Stu annu c’è Saturnu in opposizione, ma è probabile ca molti sentiranno l’esigenza ì riorganizarisi u’ travagghiu. Pì quantu riguarda l’amuri a’ secunna mità ri’ l’annu è critica pì coppie già in difficoltà da tempo. Sarà un anno ì rintra o fora… senza vie ì menzu. ‘No travagghiu, cu’ è dipendente può canciari inquadramentu. Entro a’ primavera, i gemelli, ponnu canciari puru Staff o entourage. Cu’ travagghia, in società probabilmente sinn’ava ghiri oppuru fari cosi novi. Insomma nuddu è o’ sicuru.

Oroscopo 2015 del Cancro:

Un’annu tranquillu, bonu l’amuri da febbraio. I cristiani vi cercanu picchì siti comu i calamiti.  Tra agosto e dicembre va passati megghiu, saranno mesi di riscatto anche pù travagghiù. ‘Nt astati rimetterete tutto in discussione pì quantù riguarda i soluzioni ru travagghiù. Pì furtuna, arrivanu puru i belli notizie, soprattutto a febbraio.

Oroscopo 2015 del Leone:

Chistu è l’annu rù Leone. A Marzo, luglio, agosto un vi ferma nuddu. E’ l’annu ca vi riporta l’amuri, quindi facitivi viriri chiussai in giru. Un faciti comu u solitu, viriti i scinniru ru piedistallo picchi altrimenti vi faciti scappari l’occasioni. Si siti ziti chistu è l’annu giustu pi maritarivi, vistu ca Giove vi runa tanti cosi belli da metà Luglio. Pì quantù riguarda ù travagghiu e a furtuna, a fini dell’anno u culù un vi manca.

Oroscopo 2015 della Vergine:

Aviti a rimiettiri tutti cosi o puostu. un vi scurdati cà aviti Saturno nirbusu: tagghiari i rami sicchi vi porterà benefici. Aviti ù desiderio ri fari cose nuove soprattuttu pi quantu riguarda ù travagghiù. Da Giugno, Luglio e Agosto, vi putiti imbizzariri. Pa’ furtuna, un siti misi buanu, un sarete milionari, ma comunque a furtuna comu sapiti unnè sulu chistu.

Oroscopo 2015 della Bilancia:

I bilancia arrivanu i ru anni cammurusi, e cu i riferimenti canciati attorno. L’ ultimi ru anni e menzu comunque pi quantu fuaru pesanti un fuaru pi ghiccari. In amuri, finalmenti sapeti cu vi vuoli bene e cu no, ri unni partiri e cu cù. Nò travagghiu, i cosi si stannu sistimannu. Pà furtuna, chistu è un biennio buanu. Putiti cuntari su ru anni di grande rilevanza.

Oroscopo 2015 dello Scorpione:

Siti stressati. Tra novembre e dicembre 2014 aviti faticatu  ma avuti ottenutu buoni risultati. Incuminciati l’annu cù qualchi pinsiari in amuri e furtuna. Vi ripigghiati da luglio, soprattuttu pi quantu riguarda a tiasta. Anche pi ragazzi, ca forsi canciaru scuola, casa, gruppo, tutto chistu da un lato fu negativu, dall’altro vi ha reso più forti. Un vi fati cattivi pinsiari comu siti abituati a fari. Finiti l’anno in grande stile.

Oroscopo 2015 dello Sagittario:

Aviamu ru tipi ri Sagittario, chiddi ca un si ponnu catamiari e ca quindi un si ci pò parrari, altri ca ponnu tirari tutto nt’allaria. Un anno accusi bellu un vi capita chiù… L’amuri? Facitivi viriri. Pu’ travagghiu, pi l’estate vi putiti rapiri cu anticchia i furtuna una bella attività. Pì quantu riguarda a furtuna, a chiusura i l’anno a suarti un vi manca. Cosi belli arriveranno in famiglia.

Oroscopo 2015 del Capricorno:

Pi quantu riguarda l’amuri, cu avi u zitu luntanu avi aspittari. U periodo chiù bellu sarà tra Agosto e Settembre pù travagghiù, comu i liberi professionisti che si talianu buanu tutta a sua posizione. Ci pò essiri qualcunu ca vi chiama pi fari avutri cosi. Pi cu si può permettiri na’ bella vacanza pi l’estate un mancherà  furtuna.

Oroscopo 2015 dell’Acquario:

Pi quantu riguarda l’amuri, chiddi cà ficiru grandi cosi nu 2014, hannu bisognu ri recuperari energia. Stu segnu zodiacale arristò stressato ru scorso anno, i cosi migliorano r’agosto in poi, anche pù travagghiu. Aggiustati tutto pi l’estate. Pà furtuna, taliativi aprile e maggio: un’amicu, un amuri vi può dari garanzie ed una maggiore stabilità.

Oroscopo 2015 dei Pesci:

Siti troppu sensibili. Tra dicembre e gennaio, sarete luntani da alcune persone. Pu travagghiu, cu canciò nò 2014, entro aprile 2015 si rimette in gioco. Non buttate i vostri abili pu travagghiu nell’amuri. Pi furtuna, è un annu importante ed pu misi ri febbraio putiti rarivi chiù sai. Cù un s’accorda, cu avi causi in corso e un truava un modo pi fari paci, e avi una crisi impurtanti e un sa spirugghia prima ri Giugno, da Luglio niesci fuaddi.

Gli ultimi post