OROSCOPO PALERMITANO SEGNO PER SEGNO DI FINE ANNO (DICEMBRE 2013)

mondopalermo 1 dicembre 2013 0
OROSCOPO PALERMITANO SEGNO PER SEGNO DI FINE ANNO (DICEMBRE 2013)

Ecco a voi le previsioni zodiacali segno per segno del mese di Dicembre 2013. Tutto rigorosamente in palermitano, in vista delle previsioni per il 2014 ;)

ARIETE
Abbili in vista! Dicembre si prisianta comu un periodo unni vi putiti arripusari soprattutto pi fìasti. Qualche cammurrìa familiare potrebbe rendervi a’ vita difficili. Ha aviri pacienza e evita l’ attacchi i fuddìa comu si solitu fari. Marte, Giove, Venere e Plutone ti farannu acchianari i niebbi a 2.000 e avrai spissu a’ vuagghia ri mannari tutto e tutti a fari n’culu. Mercurio un ti’ lassa sulu, si hai qualchi cosa ri chiariri fallu dal 5 al 24 dicembre. Chistu è u periodo giustu!

TORO
Chi dici s’ accuminciamu a lassari r’arreti ‘e spaddi rimpianti, tensioni e malinconia? Qualchi difficoltà ancora i primi ru’ misi, ma ormai si viri ca sì na’ persona diversa: I camurrìe c’affruntasti in passato ti fortificaru. A Dicembre potrai iniziari a talìari a’ vita cu’ avutri occhi e canciàri concretamente chiddu chi buai! Rimboccati ì manichi e smuoviti u’ culu, a’ svolta è cca’, r’arreti l’angolo.

GEMELLI
Piccole e grandi insoddisfazioni trasunu rintra u’ to cori stu misi. Avissa aspittari finu ‘e fìesti pì biriri arriturnari armonia rintra e fora rì tia! A inizio Dicembre Marte romperà i cabbasisi ma ru’ 7 dicembre ritornerà positivo; no’ frattempu, però, toccherà a Mercurio fariti acchianari ì niebbi, vistu ca’ u’ 5 Dicembre passerà in Saggittariu.  Richieste seccanti in famigghia, battibecchi cu’ l’amici, ecquivoci e doppi giochi: chisti su’ i problemi che affronterai. Fallu cu’ l’astuzia ca’ ti contraddistingue.

CANCRO
A’ tensioni e i niebbi percorreranno stu misi, tra antipatie dichiarate e polemiche ca’ scurrunu sutta traccia. Dicembre un sarà semplicissimo, a causa rì contraddizioni chi agitanu i rapporti affettivi. U’ periodo chiu camurrusu sarà concentrato ne’ festività, quannu tuttu chiddu c’aviti rintra potrebbe esplodere e creare riscussioni. Mostrati caimmu, e un’affruntari  mai eventuali situazioni imponendo u’ to’ parere o cedendo a’ prepotenza rì l’avutri. Siebbunu diplomazia e astuzia!

LEONE
Mese grintoso, socievole, vivace e riccu rì belle sorprese pì Leoni. No misi rì Dicembre t’arripigghi ru’ letargu (e rì tensioni chi niebbi) ca’ caratterizzaru stu ultimu periodo. Mercurio migliorerà u’ dialogo in famigghia e a’ vita sociale, arregalandoti tanta voglia rì canusciri cristiani, ri’ viaggiari e addivirtiriti. I camurrì svaniscono, ì tensioni sinni vannu e crisci l’allegria.

VERGINE
A Dicembre un mancherannu i soliti alti e bassi ca’ vuatri canusciti buonu. Mercurio vi runa ritmo  finu o’ cinque pì poi lassarivi iri finu o’ ventiquattro e pigghiarivi arrieri finu a fini misi. Chistu vi puorta piccoli abbili na’ parti centrali ru misi, ma stati tranquilli, si tratta rì picculi cammurie. Un mancanu momenti felici, specialmenti n’te festi, ca’ ti farannu scuirdari tutte le incomprensioni.

BILANCIA
Vuliti partiri, canusciri genti e addivirtirivi. Na stu misi un mancheranno momenti vivaci e socievoli. Accurati però o’ passaggio ri Venere, ca nto’ periodo natalizio vi fa sentiri siddiati. Si c’è qualchi cosa ca’ un va comu vuliti, sappiate che, ca’ pacienza e a’ volontà passanu tutti cosi.

SCORPIONE
Un misi troppu fuorti, riccu ri soddisfazioni e allegria ca’ fammigghia e i cumpari. Circati quindi ri stari tranquilli e non pessimisti comu siti soliti fari. Guditivi l’affetti rì cari visto ca’ u’ cielu è sgombro ri nubbi. A Natale facitivi un regalo: rilassativi e un pinsati a’ nianti cà vita è una battaglia continua!

SAGITTARIO
Marte ti runa ancora fastidio, provocannu qualchi piccola tensione, ma sulu finu o’ setti. Doppu stu breve periodu Mercurio sarà nel tuo segno, aiutannuti a ripurtari caimma e serenità rintra e fora rì tia. In famigghia e cu’ l’amici ritornerai a essiri u’ saggittariu felice ed entusiasta rì sempri. Cu u’ po’ sapiri… macari a fariti arriturnari u’ sorrisu sarà na’ notizia c’aspittavi ri tempu, oppuru na situazioni ca un ti preoccupa chiù. U’ to quatru astrali è in netto miglioramento.

CAPRICORNO
U misi incumincia buanu, un vi putiti lamintari. Però avita a sentiri u vostro cuori, picchì ci su contrasti ammucciati, tensioni ca si stannu faciennu sentiri, e nu misi ri dicembre sarà peggiu. Ru setti, Marte vi fa i sprieggi, facennuvi perdiri tempu, ostacolandovi con cammurie c’aviti spirughiari faticosamente. Un consiglio un fati i cosi pi fuarza…

AQUARIO
Anticchia rì pessimismu  inaugura ù misi. Foisse ci su’ problemi in sospeso, ma un ti preoccupari e preparati a goderti un bellu periodo positivu sutta tutti ì punti rì vista. Mercurio sarà in Sagittario e vi spianerà a’ strata: viaggi, divertimentu, granni ritorni e chiarimenti. T’aspetta un misi molto favorevoli. Puoi affruntari i festi cu’ serenità e aspittari un 2014 cu maggiori firucia.

PESCI
I contraddizioni ru misi i novembre ni ritruvamu a dicembre. Marte si fa i valigi ru siette ma in compenso arriva Mercurio. Ma con l’arrivo ri fiesti vi putiti rilassari e scuirdarivi tutti i  cammurie che la vita quotidiana puorta. Venere e Giove v’addifennunu pi tuttu u misi e ti faranno vinciri in quasi tutti ì circostanzi.

Condividi:Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone
COMMENTA QUI

Commenta »


error: