OROSCOPO PALERMITANO SEGNO PER SEGNO DEL NUOVO ANNO 2014

Articolo pubblicato il 30 dicembre 2013 sul sito mondopalermo

Ecco a voi le previsioni segno per segno, tutto rigorosamente in palermitano
per il 2014… BUON DIVERIMENTO! 😉


ARIETE -> PERCORRERAI STRATI NOVI
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Comu prima cosa avita centrari l’attenzione nei primi sei misi ri’ l’annu, runni Marte finu o’ misi rì luglio proverà chiossai r’una vota a stimolarvi, pi ghiri versu nuove direzioni. L’energia vacilerrà comu un’interruttore.. v’addumati e v’astutati ad intermittenza. Granni entusiasmo soprattuttu ne’ questioni sentimentali e personali ru misi rì marzu, quannu un bruscu movimentu ri’ Venere porterà belle novità ‘na sti settori, facennuvi sentiri bene. U’ travagghiu, ri giugnu, si svilupperà in nuove direzioni. S’arapunu strati novi che dovrete avere u’ curaggiu rì esplorare e percorriri. Ci voli una certa intraprendenza e un  forti desiderio rì canciari i vostri programmi, rischiannu anche u’ tuttu pì tuttu. U’ misi rì ottobri è u’ megghiu pì risolviri questioni immobiliari o questioni rì picciuli.. quindi caimativi u’ sangu e aspittati u’ periodu giustu.

TORO -> SARAI COMU NA’ CALAMITA
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Finu a giugnu tutti vi talìanu cu ammirazioni e sarete al centru rì l’attenzione, sia pì quanto riguarda u’ travagghiu e sia ru’ puntu rì vista personali. Sarete comu una granni calamita.. sfruttati u’ momentu. U passaggiu rì Giove no’ segnu ru’ Leoni, a luglio, potrebbe creare problemi e camurrìe che riguarderanno ì vostri obbiettivi.  Nei primi mesi rì l’annu sarà ottimo u’ campu rì sentimenti e rì relazioni interpersonali. Sarà un periudu chiavi pì putiri realizzari un progettu a’ cumminienza, creannu nuovi opportunità rì amicizia, sempri importanti pù vostru segnu.

GEMELLI -> TAGGHIA I’ RAMI SICCHI
[Condividi il tuo segno su Facebook]
U’ transitu rì Giove no segnu ru’ Leoni potrà, ru’ misi rì luglio in poi aumentari u’ vostru fascinu, creannu interesse intornu o’ vostru travagghiu, o’ vostru modo ri presentarvi  e’ no’ vostru modo di rapportarvi cu’ l’avutri. Chistu fa aumintari l’attenzione rì l’avutri versu ì vostri riguardi. Marte vi puaitta energia positiva e costruttiva regalannuvi momenti ì rinascita. Accura però all’energia ri Uranu chi potrebbe purtari tensioni nall’ambitu ri l’amicizie o rotture impreviste.  Vi servirà comunque pì tagghiari ì rami sicchi. I primi 20 jorna rì lugliu sarannu memorabili e un ti scorderai chiu!!!

CANCRO -> ARRIVER’ U’ MOMENTU RI’ PIGGHIARI NA’ DECISIONI
[Condividi il tuo segno su Facebook]

U’ 2013 megghiu ì raccussì un vi putieva iri… vi purtò amuri, successi professionali e personali.. c’aspittavi da na para rì anni. Alcuni rì vuatri canciaru ì propri orizzonti professionali o anche visione rì cuosi in generali.. e chistu è sicuramente positivu. U’ 2014 sarà un annu rì consolidamentu e ottimo finu o’ misi rì giugnu. Marte in Bilancia nei primi misi vi puorta un rellantamentu dell’entusiasmu, facennuvvi essiri poco produttivi. Ma aviti aviri ì coinna tisi e un’avita mollari. E’ troppu importanti pì vuatri arristari sulla cresta dell’onda e ghiri avanti… stannu sempri accura e rapennuvi l’occhi. L’amuri è vacillante finu all’estati quannu poi arriverà a’ soluzioni, nel bene o nel male… arriverà ù momentu rì pigghiari na’ decisioni. D’altronde si sapi… ì  tempi, rì chiddi sutta u’ signu ru’ Cancru, un su mai velocissimi e spissu vi faciti “cummigghiari” rì l’emmozioni e du passatu.

LEONE -> TANTE OPPORTUNITA’… ICCATIVI SENZA PINSARICI!
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Giove vi offrirà le opportunità ca’ desideravi. Essendo u’ pianeta rì l’espansione, ru travagghiu, e da crescita, cari amici ru Leone è possibili c’addivintati i granni protagonisti na’ sti settori faciennu registrari una crescita straordinaria. E chistu è sulu l’iniziu… picchi sarete protagonisti puru in amuri addivintannu praticamenti irresistibili. Arrivò u momentu rì iccarivi a tiesta senza pinsarici… arrivò u momenti dì agire! Soprattuttu fra i misi ri settembre e ottobre ca’ consacreranno i vostri successi. Qualchi difficoltà sulu a Maggiu e Giugnu, quannu a presenza dissonante ri Venere e Saturno ci rumpi ì cabbasisi, facennuvi sentire menu firuciusi e speranzusi nel futuro.

VERGINE -> ARRISITTATI E GHITI AVANTI!
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Ricemulu! U’ 2013 fu’ un annu difficile… U ponnu confermari l’amici vostri, ca’ foru misi a dura prova sia sutta u’ profilo ra’ salute che ru’ puntu rì vista personale. No’ 2014 i’ cosi accuminciano a migliorare.. con i primi ru’ misi davveru spumeggianti. I nuovi progetti rì travagghiu ingraneranno e li vedrai pigghiari forma. A’ vostra capicità r’arrisittari i cosi, sarà essenziale pì ghiri avanti. Riuscirete a recuperari completamente u’ terrenu ca’ pirdistivu soprattutto ne’ sentimenti. I misi rì Marzo e Settembre sarannu straordinari sutta stu punti ri vista.

BILANCIA -> MENU DIPLOMATICI RU’ SOLITU
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Stu annu vi fariti sentiri chiossai vista a prisienza ri Marte no’ vostru segno fino o’ 27 Luglio. Sariti chiù istintivi e menu diplomatici ru solitu. Ma un vi scantati! Riciti tutti chiddu chi pinsati senza scantarivi. Pì nuovi progetti che riguardano u’ travagghiu, u’periodo giusto su ì misi ri maggio e giugnu. Ottobre e novembre su i misi unni sintiti u’ bisognu rì esseri amati e rì amari liberamente. Probabile ca’, alla fine, vi muntati a tiesta e mittiti in discussioni un rapportu ca’ già scricchiolia. Un veru cambiamentu dell’essere pì vuatri..

SCORPIONE -> VERSU NUOVI ORIZZONTI!
[Condividi il tuo segno su Facebook]
U’ pianeta ra saggezza sarà no’ vostru signu anche pì tuttu u’ 2014, facennuvi essere profunni e rinnovati. Giove da Luglio vi permetterà i‘ ripigghiarivi e appriopriarivi ri’ vostri cuosi. I megghiu misi sanno Maggio, Agosto e Ottobre. Ma ru misi ri Luglio Marte si iunci e s’allea cu vuatri facennuvi attivare dei processi i’ rinnovamentu. Sarete pronti a tuttu pur ri truvari una soluzioni alle vostre camurrìe. Vi muoverete versu nuovi orizzonti, chi certi voti su chiu vicini ri quanti pensi.

SAGITTARIU -> UN ANNU DI GRANNI CAMBIAMENTI!
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Dovrete ragiunari cu’ ciriveddu senza esseri impulsivi pi’ non mettiri a rischiu tuttu chiddu ca’ rì buonu facistivu nall’ultimi anni. V’arriverà un bell’ammuttuni e u’ cambiamentu sarà importante. I’ primi misi rì l’anno avrete modu rì approfondire alcuni rapporti cu’ qualchi cristianu o cu’ qualchi postu nuovu. Giugnu e  Lugliu saranno ì misi chiù camurrusi specialmenti sutta u’ puntu rì vista emozionali. Sentirete a’ mancanza ri persone chi vuliti bene. Impurtanti rivoluzioni na’ l’ambitu ri’ proprietà famigliari rì marzu in poi. Pì falla breve… sarù un annu di granni novità e cambiamenti!

CAPRICORNO -> TUTTO APPOISTU E NENTI IN ORDINE…
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Sì ancora siti fermi arrivò u’ momentu ri’ accuminciari a fari qualchi cosa. Avita risparmiari l’energie pì i momenti chiù ’mpurtanti. No’ misi rì aprili si verranno a creari situazioni camurruse e non facili i’ risolviri. Ma un vi scantati.. picchì tuttu sì po’ assistimari. Finu a Giugnu arricurdativi stu dettu: “Tutto appoisto e nenti in ordine”, pari infatti impossibili aviri qualchi soddisfazioni prima rì l’estate. Ri’ Lugliu i camurrìe svaniscono e vi sentirete chiu’ leggeri, sia sutta u’ puntu rì vista psicologicu ca’ fisicu.

ACQUARIO -> UN ANNU I’ RIAVVICINAMENTI
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Vuliti fari troppi cose, diciditi n’zoccu è miagghiu lassari peirdiri e pinsati sulu ‘e cosi veramente importanti. Saturno vi talìa ancuara cu l’occhi storti e vi rallenta. U misi i Luglio è u chi cammurusu ri tutti, visto i tanti cammurìe c’avita spirugghiari soprattutu sutta u’ puntu ri vista professionali, soprattutto sutta u’ punti ri vista tecnico. L’amuri va ì lussu.. a gonfie vele! Sarà un annu ì riavvicinamenti chi’ cristiani ca’ nostante tuttu chiddu chi successi, vi vonnu beni e vi stettiru vicinu.

PESCI -> TI SFIRNICERAI PI’ CIRCARI NUOVI FORMULI
[Condividi il tuo segno su Facebook]
Arrivò u momentu ì ripigghiari, e fari tutto chiddu ca’ tralasciastivu na sti misi, cridennu ca’ unn’era u’ momentu giustu pì operare. U’ periodu ru’ vostru compleannu sarà u’ chiù bellu rì tuttu u’ 2014, cu’ novi iniziativi e percepennu l’amuri ri tutti chiddi ca’ vi vonnu bene. A settembre e Ottobri avvertirete a’ necessità rì sfinniciarivi pì circari una nuova formula no’ vostru travagghiu. Marte ca’ ru’ 27 Luglio n’trasi in Scorpione vi sosterrà sia sutta u’ puntu rì vista dill’energia ca ra’ volontà, facennuvi essiri coinna rura e costruttivi.

Gli ultimi post